KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Výuka základů demografie na středních školách (akreditováno v DVPP)

Cílem vzdělávacího programu „Výuka základů demografie na středních školách“ je poskytnout účastníkům základní demografické znalosti a informace, které lze využít při výuce některých předmětů. Například při výuce zeměpisu by bylo vhodné a pro studenty zajímavé uvádět u každé země nejen počet obyvatel, ale i další základní demografické charakteristiky, například úroveň úhrnné plodnosti a střední délky života, migrační saldo v posledních letech, stručnou charakteristiku minulého a předpokládaného budoucího vývoje populace dané země atd. Při výuce základů společenských věd bude možné studenty seznamovat s problematikou stárnutí populace, jeho možnými důsledky a efektivními způsoby včasné reakce společnosti. Výpočty demografických charakteristik lze využít i jako zajímavé příklady např. při výuce matematiky či informatiky.

Účastníci se seznámí se základními demografickými charakteristikami, zdroji demografických dat a prováděním jednoduchých demografických výpočtů a konstrukcí demografických grafů v programu MS Excel. Dále získají příklady konkrétních problémů a příkladů, které mohou se studenty řešit včetně řešení (často různými způsoby), zajímavostí, souvislostí a otázek, na které lze se studenty hledat odpověď.

Účastníci tohoto kurzu získají znalosti a dovednosti, které jim pomohou, prostřednictvím řešení zajímavých problémů, motivovat studenty k zájmu o základní demografickou problematiku. Dále se seznámí s možností používat při výuce výpočetní techniku a program MS Excel.

Po absolvování vzdělávacího programu získají:

–          znalosti o základních demografických ukazatelích, jejich významu a interpretaci;

–          informace o databázích obsahujících základní demografické charakteristiky;

–          inspiraci, jak mohou se studenty vyhledávat demografická data za různé regiony či země a provádět porovnání jednotlivých populací;

–          představu o možnostech využití výpočetní techniky pro základní demografické výpočty a konstrukci demografických grafů.

Obsah kurzu

Blok 1. První blok je věnovaný vymezení předmětu demografie a základním demografickým charakteristikám. V poslední době se stále častěji hovoří v médiích o problémech demografického charakteru: perspektiva vymírání naší i evropské populace, pokračující stárnutí obyvatelstva a jeho ekonomické, sociální a politické důsledky, rostoucí migrace. Přitom tyto zprávy jsou velmi zjednodušené, místy až zavádějící. Pro jejich posouzení a správnou interpretaci často chybí žákům středních škol základní demografické znalosti. Proto je první blok zaměřen na vysvětlení základních demografických pojmů, zákonitostí a souvislostí a správnou interpretaci základních demografických ukazatelů.

Obsah bloku: obsah demografie jako vědy, základní demografické pojmy a ukazatele: počet obyvatel, počty narozených a zemřelých, přirozený přírůstek, počty přistěhovalých a vystěhovalých, migrační přírůstek, celkový přírůstek obyvatelstva.

Základní demografické výpočty: bilanční rovnice, obecné míry porodnosti, úmrtnosti, přirozeného, migračního a celkového přírůstku obyvatelstva, doba zdvojnásobení populace při daném ročním přírůstku (resp. doba zmenšení populace na polovinu při daném ročním úbytku).

Příklady: konkrétní zdroje demografických dat, výpočty a porovnání hodnot a vývoje uvedených demografických charakteristik v různých zemích světa či v různých regionech ČR.

 

Blok 2. Druhá přednáška je věnována analýze vývoje stavu a demografického chování obyvatelstva podle pohlaví a věku. Žáci středních škol by měli být schopni vidět a pochopit souvislosti mezi vývojem počtu obyvatel a jeho věkovou strukturou ve vazbě nejen na minulý i budoucí vývoj populace, ale i na ekonomické, sociální a jiné oblasti.

Klíčovými tématy jsou: složení obyvatelstva podle pohlaví a věku, jeho grafické zobrazení věkovou pyramidou, resp. stromem života. Základní charakteristiky věkové struktury – průměrný věk, věkový medián.

Vymezení biologických a ekonomických generací, progresivní, stacionární a regresivní typ populace. Indexy stáří, indexy závislosti mladých osob a seniorů. Závislost plodnosti žen a úmrtnosti na věku, korektní interpretace hodnot úhrnné plodnosti a střední délky života. Populační vývoj v ČR a ve světě. Stárnutí populace a jeho ekonomické, sociální i jiné důsledky.

Příklady: zdroje dat, výpočty a porovnání uvedených demografických charakteristik v různých zemích světa či v různých regionech ČR. Předpokládaný populační vývoj v ČR i v jiných zemích na základě aktuálních demografických projekcí.

 

Komu je kurz určen

Vzdělávací kurz „Výuka základů demografie na středních školách“ je určen pro cílovou skupinu:

  • vyučující zeměpisu na středních školách,
  • vyučující základů společenských věd na středních školách,
  • vyučující matematiky na středních školách,
  • vyučující informatiky na středních školách,
  • vyučující předmětů obdobného obsahu.

 

Lektoři

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

RNDr. Tomáš Fiala, CSc.

Časová dotace

Vzdělávací program o celkovém rozsahu 4 vyučovací hodiny je rozdělen následujícím způsobem:

  • 2 vyuč. hodiny věnované základním demografickým ukazatelům a zdrojům demografických dat,
  • 2 vyuč. hodiny věnované složení obyvatelstva podle pohlaví a věku, základním ukazatelům závisejícím na věkové struktuře populace, stárnutí obyvatelstva, jeho příčinám a důsledkům
V obou blocích budou ukázány zdroje příslušných demografických dat a možnosti jejich zpracování v programu MS Excel.

 

Počet účastníků

Minimálně 15

Maximálně 30

 

Cena kurzu

  • ZDARMA

Požadavky na osobní vybavení

žádné

Termíny

11. 1. 2017 v 9.30 hod, Olomouc, hotel Clarion, v době 9:45-13:00 hodin.

 

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

DŮLEŽITÉ:  do poznámky v přihlášce uveďte fakturační adresu a přesnou adresu školy.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ