KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Teorie pravděpodobnosti pro učitele středních škol (akreditováno v DVPP)

Cílem vzdělávacího programu „Výuka teorie pravděpodobnosti na středních školách“ je poskytnout účastníkům doplňující a rozšiřující informace o možnostech, které může výuka teorie pravděpodobnosti přinést při výuce matematiky na střední škole. Účastníci se seznámí:

 • se základními matematickými postupy, které se používají v teorii pravděpodobnosti (s důrazem na středoškolské učivo matematiky),
 • s příklady konkrétních problémů a úloh, které mohou se studenty řešit (včetně postupů řešení, často různými způsoby),
 • s možností zahrnout do výuky teorie pravděpodobnosti (a tím také matematiky) výpočetní techniku k výpočtům i vyhledáváni teoretických informací z dané oblasti.

 

Účastníci tohoto kurzu získají znalosti a dovednosti, které jim prostřednictvím řešení zajímavých problémů pomohou motivovat studenty k otevřenému přístupu k matematice a k zájmu o ni. Dále se seznámí s možností využití výpočetní techniky a programu MS Excel pro výuku matematiky a pravděpo­dobnosti.

 

Obsah kurzu

Blok 1. (2 vyučovací hodiny) První blok je věnován postavení teorie pravděpodobnosti, matema­tickým metodám používaným v teorii pravděpodobnosti a možnostem praktického použití mate­matiky a informatiky. Vybrané postupy vycházejí z učiva probíraného ve středoškolských předmětech matematiky a informatiky tak, aby účastníci mohli prohloubit své znalosti a obohatit výuku matematiky o příklady z praxe. Příklady probírané v tomto bloku zahrnují:

 • pojem pravděpodobnosti a pojem šance, ilustraci vlastností a interpretace,
 • klasickou definici pravděpodobnosti, ukázky geometrické a statistické definice pravděpo­dobnosti a jejich použití,
 • pojem opakovaných náhodných pokusů, nezávislost a podmíněnou pravděpodobnost.

 

Blok 2. (2 vyučovací hodiny) Druhý blok se zcela věnuje dalším příkladům a problémům, které je možné se studenty při výuce řešit:

 • simulace (opakovaných) náhodných pokusů a popis provedení v programu Microsoft Excel,
 • zákon velkých čísel a jeho důsledky pro relativní četnosti výskytu jevů,
 • pojem náhodné veličiny a použití teorie pravděpodobnosti k popisu pravděpodobnostního cho­vání diskrétní náhodné veličiny,
 • pokusy, které vedou k použití Gaussovy křivky.

Komu je kurz určen

Vyučující matematiky na jakémkoliv typu SŠ.

Po absolvování vzdělávacího programu získají vědomosti, které jim umožní:

 •  lépe využívat matematické postupy ve výuce pravděpodobnosti a naopak používat příklady z teorie pravděpodobnosti ve výuce matematiky,
 • získat představu, na jaké otázky mohou se studenty hledat odpověď v oblasti pravděpo­dobnosti,
 • provádět se studenty náhodné pokusy, plánovat je, dosažené výsledky sledovat, zaznamenávat a vyhodnocovat,
 • zapojit výpočetní techniku do výuky.

 

Lektor

      Doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.

Časová dotace

Vzdělávací program o celkovém rozsahu 4 vyučovací hodiny je rozdělen následujícím způsobem:

 • 2 vyučovací hodiny věnované základům teorie pravděpodobnosti a jednoduchým aplikacím,
 • 2 vyučovací hodiny věnované rozvíjejícím postupům a příkladům a simulacím v programu MS Excel.

Počet účastníků

Minimálně 15

Maximálně 30

 

Cena kurzu

 •  ZDARMA

Požadavky na osobní vybavení

žádné

 

Termíny

Aktuálně otevíráme termíny tohoto kurzu:

22. 11. 2016 v 9:30 hod – 12:45 hod, v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

DŮLEŽITÉ:  do poznámky v přihlášce uveďte fakturační adresu a přesnou adresu školy.

 

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ