KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Value and risk management

Kurz je zaměřen zejména na pochopení teoretických aspektů a praktické ukázky implementace řízení hodnoty a rizika společnosti. Kurs je zaměřen na následující témata: Solventnost pojišťovny, ORSA, tržně konzistentní hodnota(MCEV) a mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

Obsah kurzu

Sekce 1:  Solventnost pojišťovny 
Přednášející: RNDr. Martin Janeček, Ing. Ondřej Hradecký
·         Základní principy.
·         Solventnost I.
·         Solventnost II:
o    základní principy (porovnání se SI),
o    současný vývoj,
o    detailněji i všechny pilíře.
·         Risk management v pojišťovně.

 

Sekce 2: ORSA
Přednášející: Ing. Imrich Lozsi
·         Proces ORSA a její interpretace dle Direktivy o Solventnosti:
o    Kapitálové požadavky a požadavky na výpočet technických rezerv,
o    Návaznost na obchodní strategii a rizikový profil,
o    ORSA vs. SCR,
o    Řídící a kontrolní systém,
o    Reportování orgánům dohledu.
·         ORSA v detailu – nástin procesu shora dolů:
o    Strategické cíle, způsob jejich naplňování, kvalita řídícího a kontrolního systému,
o    Rizika související se strategickými cíli, definice rizikového apetitu a rizikové tolerance,
o    Kvantifikace rizik (Standardní vzorec, Interní model, ORSA), vzájemná konzistentnost,
o    Míry a indikátory rizik, způsoby jejich monitoringu,
o    Prospektivní posouzení rizik, v rámci plánovacího horizontu, obchodní plán,
o    Stresové testování a analýza scénářů,
o    Alokace a řízení kapitálu,
o    Dopady na vývoj produktů,
o    ORSA report, informace předkládané dohledu.

 

Sekce 3: Tržně konzistentní hodnota (MCEV)
Přednášející: Ing. Imrich Lozsi
·         Principy tržně konzistentní implicitní hodnoty (MCEV).
·         Komponenty MCEV:
o    Čistá hodnota aktiv (Net AssetValue),
o    Požadovaný kapitál (RequiredCapital),
o    Náklady na kapitál (FrictionallCostofRequiredCapital),
o    Cena nediverzifikovatelných rizik (CostofResidual Non-HedgeableRisks),
o    Současná hodnota budoucích zisků (PresentValueofFutureProfits),
o    Časová hodnota opcí a garancí (TimeValueofOptions and Guaraantees).
·         Tržně konzistentní hodnota nového obchodu (MCVNB).
·         Analýza změny.
Sekce 4: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)
Přednášející: Ing. Imrich Lozsi
·         Důvody pro zavedení IFRS pro pojistné smlouvy, hierarchie IFRS.
·         Definice pojistné smlouvy, rozdíly oproti investičním a servisním smlouvám.
·         Ocenění závazků z pojistné smlouvy:
o    Vypořádací peněžní toky,
o    Úprava o riziko,
o    Riziková marže.
·         Zjednodušený oceňovací model pro krátkodobé smlouvy.
·         Vykazování výsledků (Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, ostatní výkazy).
·         Případové studie v MS Excel pro portfolio pojistných smluv:
o    Ocenění závazků,
o    Výkaz zisků a ztrát,
o    Srovnání různých standard (Statutární výkazy, MCEV, Solvency II).

 

Komu je kurz určen

Zaměstnancům pojišťoven, brokerských společností, zajišťoven, konzultačních a auditorských společností.

Potřebné vstupní znalosti

Znalosti z magisterských kurzů pravděpodobnosti a statistiky.

Lektoři

RNDr. Martin Janeček, (Tools4F), Ing. Ondřej Hradecký (Tools4F), Ing. Imrich Lozsi (Tools4F)

Časová dotace

Jedná se o dvoudenní kurz zahrnující výuku 2x 8 hodin (a‘ 45 minut), 2 přestávky a hodinovou pauzu na oběd.

Počet účastníků

Maximálně 15.

Cena kurzu

  • 9 875 Kč bez DPH
  • 8 394 Kč bez DPH (pro členy Klubu absolventů VŠE)Akce 2+1 – V případě přihlášení 3 účastníků z jedné firmy, platí pouze 2 účastníci, třetí má kurz zdarma. Žádost o slevu je třeba uvést v poznámce při registraci, uvedením 2 dalších již registrovaných účastníků z téže společnosti.

Požadavky na osobní vybavení

Notebook s nainstalovaným MS Excelem vč. doplňku Řešitel.

Termíny

22-23.1.2018

Výuka bude probíhat v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Cena zahrnuje

·         bloková výuka 2x 8 hodin (a‘ 45 minut)
·         káva, voda
·         oběd v menze VŠE
·         elektronické studijní materiály
·         osvědčení o absolvování

Výstupní doklad

Účastníci obdrží certifikát o účasti. Po skončení kurzu by s odstupem cca 30 dnů následovala dobrovolná zkouška. V případě úspěšného absolvování zkoušky by účastníkům byl vystaven certifikát o absolvování.

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

 

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

 

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ