KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Nástroje pro konstrukci regresního modelu a vyhodnocení jeho predikční chyby v R

GLM model, vizualizace vstupních dat a výstupů modelu, algoritmický výběru proměnných a predikční chyba modelu

 

Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu „Nástroje pro konstrukci regresního modelu a vyhodnocení jeho predikční chyby v R“ je poskytnout účastníkům teoretické informace o GLM modelech, o nástrojích pro vizualizaci vstupů a výstupů modelu (v programu R), o automatických metodách výběru vysvětlujících proměnných a o predikční chybě GLM modelu.

 

Účastníci se seznámí:

  • se základní teorií GLM modelů a jejich předpokladů,
  • s nástroji pro vizualizaci vztahů mezi proměnnými,
  • s algoritmy pro automatizovaný výběr vysvětlujících proměnných,
  • se způsoby měření predikční chyby modelu,
  • a aplikací těchto metod ve výpočetním prostředí R.

Blok 1. (2 vyučovací hodiny) První blok je věnován úvodu do GLM modelů (předpoklady modelu apod.), funkcím/nástrojů pro analýzu závislostí mezi různými typy náhodných veličin (korelace, korelogram, scatterplot, sieveplot, …) a automatizovaným metodám pro výběr vysvětlujících proměnných při sestavování GLM modelu (kroková regrese, best subset selection a regularizovaná regrese). Implementace těchto metod bude provedena na reálných datech.

 

Blok 2. (2 vyučovací hodiny) Cílem druhého bloku je představit metody odhadu očekávané chyby predikce modelu (validace, křížová validace a metoda bootstrap) a nástroje pro jejich výpočet včetně vlastní implementace v statistickém výpočetním prostředí R.

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen zaměstnancům pojišťoven, bankovních institucí a lidem, kteří se ve své profesi zabývají konstrukcí regresních modelů. Po absolvování vzdělávacího programu získají účastníci vědomosti, které jim umožní aplikovat prezentované techniky ve své praxi.

Potřebné vstupní znalosti

 

Lektor

Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.,

Ing. Jiří Procházka,

Ing. Václav Sládek

 

Časová dotace

Vzdělávací program o celkovém rozsahu 4 vyučovací hodiny je rozdělen následujícím způsobem:

  • 2 vyučovací hodiny Blok 1 (viz výše),
  • 2 vyučovací hodiny Blok 2 (viz výše)

Počet účastníků

Minimálně 10

Maximálně 30

Cena kurzu

  •  3000,- Kč
  •  2550,- Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)              Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Požadavky na osobní vybavení

Notebook s programem R.

 

 

Termíny

Aktuálně otevíráme termín tohoto kurzu: 22. 9. 2017

v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

 

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ