Ekonometrie a základní výzkumné metody

Termín kurzu: úterý 11.00–12.30, učebna bude upřesněna
Lektorka: Ing. Petra Tomanová, MSc

Cílem kurzu je podat účastníkům ucelený úvod do oblasti ekonometrického výzkumu s důrazem na interpretaci a verifikaci výsledků.

Obsah kurzu

Kurz účastníky provede jak nezbytnou teorií regresní analýzy, tak množstvím praktických problémů spojených s ekonometrickou analýzou.

Součástí kurzu bude zvládnutí práce s ekonometrickým softwarem (Gretl, Eviews, R – dle preference účastníků). První část kurzu je věnována principům ekonometrického modelování a lineárního regresního modelu (odhady, jejich softwarová realizace, interpretace a vlastnosti).

V další části se kurz zaměřuje na problémy specifikace a dat, multikolinearitu a testování heteroskedasticity.

Kurz se také věnuje základům regresní analýzy časových řad a souvisejícím problémům (autokorelace, nestacionarita časových řad, zdánlivá regrese).

Po absolvování kurzu budou účastníci ovládat formulaci, odhad a testování lineárních ekonometrických modelů za účelem jejich praktické aplikace v kvantitativní ekonomické analýze a při predikci.

PŘIHLÁŠKA