Datová analýza, statistika a pravděpodobnost

Forma výuky: ONLINE
Termín kurzu:
středa 16.15–17.45
Lektor: Ing. Tomáš Karel, Ph.D.

Cíl kurzu

Cílem kurzu bude seznámit posluchače s využitím statistiky, pochopení světa nejistoty a pravděpodobnosti a porozumění vybraným statistickým metodám. Náplň kurzu je možné upravit v závislosti na individuálních požadavcích účastníků.

Obsah kurzu a výsledky učení

  • popis datového souboru z hlediska měr polohy a variability
  • grafické zobrazování a vizualizace dat
  • pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozdělení
  • vzorec kritického myšlení (Bayesův vzorec a klam podmíněné pravděpodobnosti)
  • teorie odhadu a statistické testování hypotéz
  • vybrané statistické metody (Kontingenční analýza, ANOVA, Korelační a Regresní analýza)

Trailer: Proč je statistika tak důležitá?! (video)